Persondatapolitik for kundebehandling ved FysioCenter City Syd ApS

Velkommen som kunde ved FysioCenter City Syd ApS, Vandmanden 18A. 9200 Aalborg SV.
I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

1. Hvilke
oplysninger behandler vi?

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine
helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter
sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i
autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28.
juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi
modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge,
efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling
af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og
fortroligt.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for
afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj
2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for
udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald
indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i
databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018:
persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1].

2. Videregivelse
af oplysninger

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre
følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine
helbredsoplysninger internt blandt vort personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som
udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter
reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være
til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom
findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål,
udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at
gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af
andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi
også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

3. Hvor længe
opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for
Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i
journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan
journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe,
det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

4. Dine
rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at
kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din
journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der
laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har
du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også
ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

5. Klage
Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere
oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen
for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk